Zemgaļu iela 7, Mežotnes pagasts,
Bauskas novads, LV 3918,
Latvija

+ 371 63928936 mob. 27738700, 26360862,
mezotne.skola@bauska.lv
 
 

Par mums

Par mums

 
Mežotnes sākumskola- vietējas pašvaldības iestāde. Tās darbība pamatojas uz intelektuālo brīvību un demokrātiju, aktīvu skolas sadarbību ar vecākiem. Skolas struktūru veido - pirmsskola, sākumskola un pamatskola.
Vīzija - Ceļš uz kvalitatīvas, mūsdienīgas, humānas izglītības skolu, kas atvērta sabiedrībai, balstās uz brīvu, līdzatbildīgu skolēnu, skolotāju un vecāku sadarbību.
 
Mērķis: veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās, pamatizglītības valsts standartā noteikto mērķu sasniegšanu.
Skola īsteno:
    • Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) programma( kods 11011111);
    • Pirmsskolas izglītības programma ( kods 01011111);
    • Speciālās pamatzglītības pirmā posma (1.-6. klasei)  programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 11015611);
    • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem(kods 01015611)