Zemgaļu iela 7, Mežotnes pagasts,
Bauskas novads, LV 3918,
Latvija

+ 371 63928936 mob. 27738700, 26360862,
mezotne.skola@bauska.lv
 
 

Kārtība, kadā organizējama projektu nedēļa


IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Mežotne

Kārtība, kādā organizējama projektu nedēļa

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma

 10.panta trešās daļas 2.punktu un

 Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumu

 Nr.281 „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem” 27.pielikuma “Vispārējās vidējās izglītības programmas paraugs” 14.4.apakšpunktu

I.    Vispārīgie jautājumi

1.   Kārtība, kādā organizējama projektu nedēļa izstrādāta, lai nodrošinātu Mežotnes sākumskolas(turpmāk tekstā – skola) vienotu pieeju projekta nedēļas organizēšanai (turpmāk – kārtība).

2.   Kārtība attiecas gan uz skolas pedagogiem, gan izglītojamiem.

3.   Projektu nedēļa šīs kārtības izpratnē ir mācību darba organizācijas forma, kas iekļaujama izglītības programmā ārpus kopējās mācību stundu slodzes.

4.   Projekts ir noteiktā loģiskā formā dokumentēta izvērsta ideja, nodoms, plāns, par kādu tēmu, kura saturu un rezultātu nosaka paši izglītojamie.

5.   Projekta darbs skolā ir viens no mācīšanās veidiem vai īpaša veida mācību darbs, kura izstrādāšanai nepieciešams noteikts laika posms konkrēta rezultāta iegūšanai.

6.   Projektu darbs ir patstāvīgs darbs, kura procesā izglītojamie patstāvīgi izstrādā kādu iepriekš izstrādātu ideju (nodomu, plānu), apgūst kādu tēmu, vāc materiālus un pētījuma rezultātus apkopo referātā, stendā, materiālu kopā, albumā u.tml.

II.  Projektu nedēļas norises laiks

7.   Projektu nedēļas norises laiks ir paredzēts piecas darba dienas.

8.   Projektu nedēļa norisinās mācību gada otrajā semestrī.

9.   Projektu dienas notiek, lai mainītu mācību darba metodes un formas, kā arī sniegtu iespēju mainīt mācību priekšmetu tradicionālo ritmu un novērstu izglītojamo pārslodzi.

III.                 Projektu nedēļas mērķis un uzdevumi

10.   Projektu nedēļas mērķis ir iemācīt izglītojamiem apgūt pētnieciskā darba pamatprasmes.

11.   Projektu nedēļas uzdevumi ir šādi:

11.1. radīt vidi, kurā veidojas izglītojamo projektēšanas prasmes un iemaņas;

11.2. attīstīt izglītojamo radošās spējas, mācīšanās un sadarbības prasmes;

11.3. veidot mācīšanās motivāciju un izglītojamam atbilstošu vērtības izjūtu, ietverot katra izglītojamā darbību, pieredzi, domas un intereses.

12.        Projektu nedēļas sasniedzamais rezultāts ir šāds:

12.1. izglītojamo atbildības veicināšana, atbilstoši saviem mācību sasniegumiem, spējām, iemaņām un prasmēm;

12.2. dot iespēju izglītojamam izpausties un iegūt zināšanas viņam pieņemamā formā, ļaujot apmierināt katra individuālās vajadzības.

IV.                   Projektu tematika

13.   Projektu tematika var būt daudzveidīga. Vēlams, lai izglītojamie izvēlētos tēmas, kas būtu interesantas pašiem izglītojamiem.

14.   Skolas pedagogi var vienoties par klases tēmu vai vienu kopēju skolas tēmu konkrētajam mācību gadam atbilstoši savai mācību priekšmetu specifikai, piedāvājot apakštēmas.

V.  Gatavošanās projektu nedēļai

15.   Gatavošanos projektu nedēļai klašu audzinātāji uzsāk mācību gada sākumā, līdz 1.mācību semestra brīvlaikam ar izglītojamiem apspriež un izvēlas projektu tēmas.

16.   Klašu audzinātāji izveido izglītojamo sarakstu, uzrādot, kurā projektā izglītojamais pieteicies. Divas nedēļas pirms projektu nedēļas sarakstu iesniedz direktora vietniekam izglītības jomā.

17.   Klašu audzinātāji nedēļu pirms projektu nedēļas kopā ar izglītojamiem izstrādā projektu nedēļas vēlamo norises gaitu un kārtību. Izglītojamie tiek iepazīstināti ar iepazīstināti ar projektu izstrādes nolikumu un noformēšanas prasībām.

18.   Klašu audzinātāji projekta nedēļas laikā konsultē savu projekta grupu izglītojamos, palīdz sastādīt darba plānu, izvēlēties materiālus, kontrolē rezultātu un izliek vērtējumus par projekta darbu.

VI.                  Projekta darba posmi

19.   Izglītojamā sagatavošanās projektam notiek ar tēmas apzināšanu. Tiek noteikts projekta gala rezultāts un projekta prezentācijas veids. Izglītojamie no sava projekta grupas vidus sadala pienākumus (ja tiek strādāts grupās).

20.   Plānošanas posms ietver izglītojamā projekta jautājumu un problēmu sistematizēšanu. Kopīgās diskusijās tiek izstrādāts projekta gaitas plānojums.

21.   Īstenošanas posmā izglītojamie apgūst dažādas metodes, kuras lieto projektu darbā: intervēšana, aptauja, eksperiments, novērošana, informācijas ieguve, sistematizācija un apkopošana, informācijas tehnoloģiju izmantošana, informācijas vākšanā un datu apstrādē u.c. Šajā posmā pedagogs virza un motivē sekojošas izglītojamo darbības: plānoto uzdevumu veikšana, grupu darbs projekta rezultātu izvērtēšanai, gala rezultāta veidošanai, sagatavošanās prezentācijai.

22.   Projekta darba rezultātus izglītojamie noformē datorrakstā.

23.  Projekts var tik noformēts kā stends, kurā izglītojamie sakārto attēlus, shēmas, kā plakāts, kā stāsts, kā albums, kā avīze, kā glezna, kā videoieraksts, kā lietišķās mākslas izstrādājums, kā ģimenes ciltskoks, kā dokumentu mape u.tml.

24.   Projektus prezentē katra grupa atbilstoši projektu darbu sarakstam.

25.   Prezentācijas posmā izglītojamie informē klātesošos par sava darba rezultātiem un aizstāv savu darbu, iepazīstinot ar savu projektu: mērķi, uzdevumi, norise, rezultāts. Uzstāšanās ilgums 5 -10 minūtes. Projekta izklāsta forma – brīva.

26.   Projektu vērtē klases audzinātājs, var ņemt vērā arī izglītojamo pašvērtējumu un savstarpējo vērtējumu.

27.   Izglītojamo pienākumi visā projekta izstrādes gaitā ir šādi:

27.1. ievērot projekta nedēļās grafiku;

27.2. ievērot darba vadītāja norādījumus un saņemt projekta novērtējumu ballēs;

27.3. projekta darbu veikt individuāli vai grupā;

27.4. darbojoties grupā, sadalīt pienākumus;

27.5. veikt sava darba pašvērtējumu;

27.6. veikt secinājumus un sniegt ieteikumus projekta turpināšanai vai nākamo projektu īstenošanai.

28.   Projekta darba noformēšanu izglītojamie veic ievērojot skolas izstrādātos projekta noformēšanas kritērijus.

VII.              Vērtēšana

 

29.   Katrs projekta dalībnieks savā grupā (klasē) veic projekta darbu pašvērtējumu.

30.   Izglītojamo prasmes un iemaņas projekta izstrādē tiek novērtētas 10 baļļu sistēmā (vērtējumu liekot dienasgrāmatā un e-klasē). Novērtēšanu veic projekta vadītājs pēc izglītības iestādes izstrādātajiem projekta vērtēšanas kritērijiem.

Direktors                                                                                              D.Lapkovska