Zemgaļu iela 7, Mežotnes pagasts,
Bauskas novads, LV 3918,
Latvija

+ 371 63928936 mob. 27738700, 26360862,
mezotne.skola@bauska.lv
 
 

Kārtība rīcībai ,ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību

Rīcības shēma

Saskaņā ar 21.05.2013.MK noteikumiem Nr.1338.

Kārtība rīcībai ,ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu

drošību, veselību vai dzīvību

1. Pedagoga rīcība:

 1.1. pedagogs, kurš konstatējis apdraudējumu kāda izglītojamā drošībai, veselībai vai dzīvībai cenšas to novērst;

 1.2. nodrošina cietušajam pirmās palīdzības sniegšanu, ja tas ir nepieciešams;

 1.3.pedagogs par notikušo ziņo skolas vadībai

2. Skolas darbinieka rīcība:

2.1. darbinieks, kurš konstatējis apdraudējumu kāda izglītojamā drošībai, veselībai vai dzīvībai cenšas to novērst;

2.2. nodrošina cietušajam pirmās palīdzības sniegšanu, ja tas ir nepieciešams;

2.3. skolas darbinieks par notikušo ziņo tuvākajam pedagogam un skolas vadībai

3. Skolas vadības rīcība:

3.1.vadītājs nodrošina izglītojamam, kurš apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību, mācības citā telpā sociālā pedagoga, izglītības psihologa vai cita pedagoga klātbūtnē. Mācības citā telpā var ilgt no vienas mācību stundas līdz mācību dienas beigām;

3.2.ziņo par to izglītojamā vecākiem;

3.3.ar rīkojumu nosaka atbalsta personāla pienākumus, lai veicinātu sadarbību ar izglītojamo un viņa vecākiem;

3.4.aicina uz sarunu apdraudējumu izraisījušo izglītojamo, viņa vecākus un atbalsta personālu par izglītojamā uzvedību un nepieciešamo vecāku sadarbību ar skolu, pedagogiem, atbalsta personālu, lai novērstu iespējamību atkārtotam apdraudējumam;

3.5.nepieciešamības gadījumā pieaicina speciālistus, lai nodrošinātu uzlabojumus izglītojamā uzvedībā

4. Ja izglītojamā uzvedība neuzlabojas:

4.1. skolas vadība aicina vecākus uz sarunu Skolas padomes sēdē;

4.2. skolas vadība situācijas uzlabošanai piesaista pašvaldības atbalsta personālu vai pārstāvjus;

4.3.pēc izglītojamā vecāku ierosinājuma skolas direktors nosūta informāciju citām institūcijām situācijas risināšanai;

4.4.skolas vadība situācijas uzlabošanai piesaista sociālo dienestu, bāriņtiesu, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju un/vai citus speciālistus.