Zemgaļu iela 7, Mežotnes pagasts,
Bauskas novads, LV 3918,
Latvija

+ 371 63928936 mob. 27738700, 26360862,
mezotne.skola@bauska.lv
 
 

Pašpārvaldes reglaments

/docs/380/Skolenu_padomes_reglaments.doc                                                                                                                        30.08.2017

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Mežotnē

Izglītojamo padomes reglaments

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma

 10.panta trešās daļas 2.punktu

I. Vispārīgie nosacījumi

1.   Mežotnes pamatskolas izglītojamo padome (turpmāk - Skolēnu padome) ir neatkarīga, demokrātiska un sabiedriska organizācija.                   Skolēnu padome līdzdarbojas Mežotnes pamatskolas (turpmāk – skola) darba organizēšanā. 

2.   Skolēnu padomi veido izglītojamie, lai pārstāvētu un aizstāvētu visu skolas izglītojamo intereses un sekmētu skolas sabiedriskās                     dzīves veidošanos. 

3.   Skolēnu padome savā darbībā ievēro Skolēnu padomes reglamentu, skolas nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus, kā arī citus                   normatīvos aktus, kas attiecināmi uz pašpārvaldes darbu. 

4.   Skolēnu padomei var būt sava atribūtika un simbolika. 

5.   Skolēnu padomei ir ieteikuma tiesības skolas administrācijai. 

II. Skolēnu padomes darbības mērķi un galvenie uzdevumi

6.   Skolēnu padomes mērķis ir panākt izglītojamo un skolas administrācijas interešu saskaņošanu un izglītojamo aktīvu iesaistīšanos                   audzināšanas darbā, mācību procesā un sabiedriskā darba organizēšanā attiecīgu iemaņu un prasmju apgūšanā. 

          7.      Skolēnu padomes galvenie uzdevumi ir šādi:

          7.1. sadarboties ar skolas administrāciju un pedagogiem;

7.2. pārstāvēt izglītojamo intereses sarunās ar skolas administrāciju un pedagogiem;

7.3. iesaistīties mācību un skolas sadzīves apstākļu uzlabošanā;

          7.4. risināt sabiedrisko pasākumu organizatoriskos jautājumus;

 7.5. apkopot izglītojamo priekšlikumus un tos īstenot sabiedriskās dzīves uzlabošanā;

 7.6. sadarboties ar citu izglītības iestāžu izglītojamo padomēm pieredzes apmaiņai un citiem sadarbības mērķiem. 

III. Skolēnu padomes izveide un vēlēšanas

8.  Skolēnu padomes vēlēšanu kārtību un izglītojamo tiesības piedalīties vēlēšanās nosaka Skolēnu padomes reglaments. 

9.  Skolā var tikt ievēlēta tikai viena Skolēnu padome. Padome darbojas pastāvīgi. Personālsastāva pilnvaru termiņš ir 1 gads ar                          pārstāvju tiesībām tikt atkārtoti ievēlētiem uz neierobežotu pilnvaru termiņu skaitu.

        10. Par Skolēnu padomes locekļiem var kļūt šādi skolas izglītojamie: 

10.1. skolas 5. - 9. klases izglītojamie, kuri izvirzīti no savas klases izglītojamajiem;

10.2. paši izsaka vēlēšanos darboties, iesniedzot rakstveidā motivētu iesniegumu Skolēnu padomei.

11. Mācību gada pirmajā Skolēnu padomes sēdē apstiprina padomes personālsastāvu.

12. Skolēnu padomes locekļi aizklāti no sava vidus ievēl prezidentu, kurš vada, koordinē un pārstāv Skolēnu padomi.

13. Par Skolēnu padomes prezidenta vietnieku kļūst izglītojamais, kurš saņēmis otru lielāko balsu skaitu. Prezidenta vietnieks                                vajadzības gadījumā aizstāj Skolēnu padomes prezidentu viņa prombūtnes laikā.

14. Skolēnu padomē ievēlētais izglītojamais beidz savu darbību Skolēnu padomē šādos gadījumos:

          14.1. pārtraucot mācīties izglītības iestādē;

       14.2. rakstiski izsakot vēlēšanos izstāties no Skolēnu padomes.

15.  Izglītojamo var izslēgt no Skolēnu padomes, ja to ierosina vismaz 6 Skolēnu padomes locekļi, izglītojamais ir būtiski pārkāpis                          skolas iekšējās kārtības noteikumus, nav pildījis savus pienākumus godprātīgi, neapmeklē Skolēnu padomes sanāksmes.

IV. Skolēnu padomes sastāvs un darbības organizācija

          16.        Skolēnu padomē ir ne mazāk kā 5 skolēni:
             16.1. Skolēnu padomes prezidents;

             16.2. Skolēnu padomes prezidenta vietnieks;

             16.3. Skolēnu padomes lietvedis; 

         17.   Skolēnu padomes locekļi, kas darbojas šādās darba grupās:

17.1. “Kultūras grupa” - rīko un vada Skolēnu padomes iecerētus izglītojošus kultūras pasākumus, organizē izglītojamo piedalīšanos                        šajos pasākumos, seko Skolēnu padomes apstiprinātajiem citu izglītojamo rīkotajiem pasākumiem;

17.2. “Izglītības grupa” - organizē izglītības pasākumus skolā, palīdz pedagogiem organizēt izglītojamo piedalīšanos šajos                                        pasākumos;

17.3. “Informācijas grupa” - informē par visiem plānotajiem skolas pasākumiem, konkursiem, mācību olimpiādēm un to rezultātiem,                         kā arī par aktualitātēm izglītības ieguves jomā par Skolēnu padomes darbību, pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi; 

17.4. “Bērnu tiesību aizsardzības jautājumu grupa” – uzrauga un kontrolē izglītojamo drošības jautājumus skolā.

            18. Skolēnu padomes sēdes notiek vismaz vienu reizi mēnesī. 

19. Skolēnu padomes sēdes vada Skolēnu padomes prezidents, viņa prombūtnes laikā to dara Skolēnu padomes prezidenta                                 vietnieks. 

20.  Skolēnu padomes sēdes ir atklātas, tās tiek protokolētas.

21. Lēmumi tiek pieņemti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu, piedaloties vismaz pusei no kopējo padomes locekļu skaita. 

V. Skolēnu padomes tiesības un pienākumi

22. Skolēnu padomei ir šādas tiesības:

22.1. organizēt Skolēnu padomes darbību atbilstoši skolas nolikumam un iekšējās kārtības noteikumiem;

22.2. iesniegt priekšlikumus skolas administrācijai sabiedriskās un saimnieciskās dzīves uzlabošanai;

22.3. piedalīties skolas ārpusstundu darba plānošanā;

22.4. iesniegt priekšlikumus grozījumu izdarīšanai Skolēnu padomes reglamentā.

23. Skolēnu padomei ir šādi pienākumi:

23.1. regulāri informēt izglītojamos par Skolēnu padomē pieņemtajiem lēmumiem;

23.2. regulāri informēt skolas administrāciju par Skolēnu padomē pieņemtajiem lēmumiem;

23.3. atbalstīt skolas administrāciju un pedagogus skolas iekšējās kārtības noteikumu un nolikuma ievērošanas nodrošināšanā.

VII. Noslēguma jautājumi

24. Izmaiņas un papildinājumus reglamentā apspriež Skolēnu padomes sēdē, noformējot grozījumu projektu parakstīšanai skolas                         direktoram.

25 Atzīt par spēku zaudējušu Skolēnu padomes 2011.gada 29.aprīļa reglamentu.

                               Direktors                                                                                                         D.Lapkovska