Zemgaļu iela 7, Mežotnes pagasts,
Bauskas novads, LV 3918,
Latvija

+ 371 63928936 mob. 27738700, 26360862,
mezotne.skola@bauska.lv
 
 

Uzturēšanās kārtība skolas telpās

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

 

UZTURĒŠANĀS KĀRTĪBA SKOLAS TELPĀS

 

       Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumu Nr.1338.”Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”3.10.p.

1.       Kārtība nosaka Mežotnes sākumskolas (turpmāk- skola) skolēnu vecāku, aizbildņu, citu pilnvaroto personu ( turpmāk – vecāki) un     nepiederošu personu uzturēšanās kārtību skolā(turpmāk- kārtība).

2.       Kārtības mērķis ir nodrošināt skolēnu drošību un skolas darbības nepārtrauktību.

3.       Kārtības ikdienas nodrošināšanu īsteno skolas dežūrapkopēja.

4.       Ikviena persona, apmeklējot skolu, ievēro darbinieku norādes, sabiedrībā pieņemtas uzvedības normas, skolēnu, darbinieku un citu     apmeklētāju likumīgās intereses un tiesības.

5.      Aizliegts traucēt mācību un audzināšanas procesu, ieiet klases telpā pēc mācību stundu sākuma un citos gadījumos, kas tieši saistīti    ar izglītības procesa nodrošināšanu.

6.      Skolēnu vecāki var apmeklēt skolu izglītojošos , svinīgos u.c. ārpusstundu pasākumus, ja tas ir atļauts saskaņā ar skolas vadības       norādījumiem.

7.      Ja vecākiem vai citiem ģimenes locekļiem ir nepieciešamība satikt skolēnu mācību norises laikā, vēršas pie dežūrapkopējas vai     skolas vadības.

8.      Darbinieks, pie kura pieteicies apmeklētājs, informē par tikšanos skolas dežūrapkopēju.

9.      Skolēnu vecākus par šo kārtību informē klases audzinātāji. Vecāki ar kārtību var iepazīties skolas mājaslapā www.mezotnes-     pamsk.lv .

10.   Par nepiederošu personu tiek uzskatīta  persona, kura nav skolēns, vecāks vai skolas darbinieks.

11.   Nepiederoša persona, ienākot skolas telpās, pieiet pie skolas dežūrapkopējas un informē par ierašanās iemeslu. Dežūrapkopējas   pienākums ir noskaidrot personas ierašanās mērķi.

12.  Skolā aizliegts uzturēties nepiederošām personām, kuras ieradušās skolā bez likumiska pamata.

13.  Par nepiederošas personas uzturēšanos skolā ir atbildīga persona, pie kuras ir ieradies iepriekš pieteicies apmeklētājs.

14.  Valsts un pašvaldības iestāžu darbinieku ierašanās gadījumā skolā dežūrapkopējas pienākums ir pavadīt viņus pie skolas vadības.

15.  Apmeklētājs atstāj skolas telpas un teritoriju, ja darbinieka ieskatā nav likumiska pamata šeit atrasties.

16.  Gadījumā, ja nepiederošā persona neievēro kārtības noteikumus vai nepakļaujas skolas darbinieku prasībām, tiek ziņots pašvaldības policijai.

17.  Skolas vadībai ir pienākums ar šiem noteikumiem iepazīstināt skolas dežūrapkopēju.

Kārtība izvietojama apmeklētājiem pieejamā vietā.

Neskaidrības gadījumā zvanīt t.26360862