Zemgaļu iela 7, Mežotnes pagasts,
Bauskas novads, LV 3918,
Latvija

+ 371 63928936 mob. 27738700, 26360862,
mezotne.skola@bauska.lv
 
 

Kārtība, kā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē

       

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Kārtība, kā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē

Bauskas novada Mežotnes pagastā

1. Ja izglītojamais nevar ierasties izglītības iestādē, vecāki (norādot bērna uzvārdu un klasi) par to   

    informē (laikā no plkst.9:00-11:00) izglītības iestādes lietvedi:

1.1. zvanot pa tālruni – 63928936;27738700

1.2. nosūtot e-pastu: mezotne.skola@bauska.lv

1.3. iesniedzot rakstveida iesniegumu, kas adresēts klases audzinātājam.

2. 1.-4.klases izglītojamā vecāki par bērna neierašanos informē klases audzinātāju, norādot bērna

    uzvārdu un klasi.

3. Ja paredzams, ka izglītojamais kavēs izglītības iestādi (slimības, ģimenes apstākļu vai citu

    iemeslu dēļ) vairākas dienas, vecākiem informācijā izglītības iestādei jānorāda paredzamais  

    bērna ierašanās datums.

4. Sākoties pirmajai mācību stundai, pedagogs reģistrē neieradušos izglītojamos un

    plkst.9:15nodrošina neieradušos izglītojamo saraksta iesniegšanu lietvedei.

5. Par neieradušos izglītojamo saraksta apkopošanu atbildīgais ir izglītības iestādes lietvede.

6. Ja izglītojamais nav ieradies izglītības iestādē uz mācību sākumu un nav informācijas par

     neierašanās iemeslu, lietvede nekavējoties, bet ne vēlāk kā mācību dienas laikā,  

     telefoniski vai elektroniskā veidā, vai mutvārdos, vai rakstveidā sazinās ar vecākiem, lai   

    noskaidrotu izglītojamā neierašanās iemeslu.

7. Ja izglītojamais nav ieradies uz kādu nākamo (ne pirmo) mācību stundu un nav informācijas par

    neierašanās iemeslu, pedagogs nekavējoties par to informē lietvedi.

  Lietvede nekavējoties, bet ne vēlāk kā mācību dienas laikā, telefoniski vai

   elektroniskā veidā, vai mutvārdos, vai rakstveidā sazinās ar vecākiem, lai noskaidrotu

   izglītojamā neierašanās iemeslu.

8. Ja izglītojamajam semestra laikā ir sakrājušās vairāk kā 20 neattaisnoti kavētas mācību stundas,

  izglītības iestāde par to nekavējoties rakstveidā vai elektroniskā veidā informē pašvaldības

  izglītības pārvaldi vai izglītības speciālistu, lai tie atbilstoši savai kompetencei  

    koordinētu izglītības iestādes neapmeklēšanas cēloņu novēršanu, ja tas nepieciešams, un

    informētu par izglītojamo sociālo dienestu, bāriņtiesu, kā arī citas institūcijas atbilstoši to

    kompetencei.

9. Ja ir pamatotas aizdomas par bērna, kurš bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi,

    tiesību pārkāpumu un to nav izdevies novērst pašvaldības kompetentajām iestādēm, izglītības

   iestāde par to informē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju.

10. Šie iekšējie noteikumi tiek publicēti izglītības iestādes mājas lapā. Katras klases audzinātājs

     ir atbildīgs par vecāku iepazīstināšanu ar šiem iekšējiem noteikumiem un precīzas

    kontaktinformācijas nodrošināšanu.