Zemgaļu iela 7, Mežotnes pagasts,
Bauskas novads, LV 3918,
Latvija

+ 371 63928936 mob. 27738700, 26360862,
mezotne.skola@bauska.lv
 
 

Pirmsskolas grupas kārtības noteikumi vecākiem

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS GRUPAS  "RŪĶĪTIS" 

DARBA LAIKS 7:30 LĪDZ 18:30

Pirmsskolas grupas kārtības noteikumi vecākiem.

 1. Bērns jāieved grupā, informējot skolotājus, laikā no plkst.7:30 līdz9:00. No šī brīža pirmsskolas grupas personāls uzņemas atbildību par Jūsu bērnu līdz plkst.18:30. Aizejot, personai, kura izņem bērnu, ir jāparakstās un  jāatsveicinās no grupas skolotāja.
 2. Līdz plkst.7:30 iestādes darbinieki par bērna dzīvību un veselību atbildību neuzņemas.
 3. Ja bērns neapmeklē pirmsskolas grupu jebkāda iemesla dēļ, par to jāpaziņo iestādes darbiniekiem pirmajā kavējuma dienā pa tālruni 63928936; 27738700 vai grupas skolotājas tālruni, vislabāk laikā no plkst.7:30 līdz 8:30.
 4. Ja bērns neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi ilgāk par 3 dienām, atgriežoties ir nepieciešama ārsta zīme.
 5. Gadījumā, ja vecāki nevar izņemt bērnu no pirmsskolas grupas, tad, uzticot to veikt citai pilngadīgai personai, nepieciešams iepazīstināt pedagogus ar pilnvaroto personu iepriekš, kā arī iesniegt rakstisku iesniegumu. Neuzticēt bērnu no iestādes izņemt personām, kas jaunākas par 13gadiem,kā arī personām alkohola reibumā.
 6. Vecāku pienākums ir brīdināt skolotājas:
 • ja bērns ieradīsies vēlāk nekā plkst.900;
 • ja mainīti kontakttālruņi;
 • par darba un dzīves vietas maiņu;
 • par neierašanos pirmsskolas grupā gadījumos, kas saistīti ar vecāku plānotiem ģimenes pasākumiem vai dzīves apstākļos radušos nepieciešamību, kā arī izstāšanos, iesniedzot   rakstisku iesniegumu.
 1. Vecāki nodrošina bērnu ar:
 • maiņas apaviem grupas telpā;
 • sporta nodarbībām piemērotu apģērbu un apaviem;
 • bērna personīgo higiēnu un apģērba tīrību atbilstoši sanitārajām prasībām un sabiedrībā pieņemtajām normām.

        8. Skolotājs neatbild par bērna līdzpaņemtajām mantām, kas nav nepieciešamas ikdienas audzināšanas un mācību procesā (mobilajiem tālruņiem, rotaļlietām,  rotas lietām, parfimērijas priekšmetiem u.tml.).    

 1. Vecāki apņemas:
 • neierasties iestādē alkohola un citu apreibinošu vielu ietekmē, kā arī neienest un nelietot iestādē un tās teritorijā alkoholiskos dzērienus , narkotiskās vielas , tabakas izstrādājumus , pārtikas produktus un medikamentus, un nepieļaut savu mājdzīvnieku atrašanos iestādes teritorijā;
 • nelietot iestādē un tās teritorijā necenzētus vārdus un nepielietot vardarbību;
 • saudzīgi izturēties pret iestādes mantu un atlīdzināt iestādei zaudējumus, kas radušies bērna vai savas neatļautas rīcības rezultātā. 
 1. Vecāki apmeklē vecāku sapulces, svētkus un iestādē organizētus pasākumus.
 2. Par nodarbībām, kas nav paredzētas pirmsskolas izglītības programmā, organizēšanu, laiku un samaksu, audzēkņu vecāki vienojas ar pakalpojumu sniedzējiem.